Evangélique

Paroles Benediksyon Sèt Egliz

By  | 
Benediksyon sèt egliz dazi yo
Se yo nap konvwate
Yo menm nape mande
La yo a pwomèt ak moun
Ki nan batay lap ba yo
Li mande se pou yo sòti venkè (bis)
– – –
Mwen ta renmen manje nan lab de vi a (lab de vi a)
Ak yon moso lamann kache
Mwen ta renmen pote kouwòn lavia (bèl kouwòn sa)
Ak yon bann entensèl kap briye
Banm yon kayou blan ak yon non nouvo
Ede mwen sòti venkè.
 – – –
Mwen pa ta vle mouri nan segon mò a (segon mò a)
Pou lavi’m domine tout nasyon
Mwen ta vle nonm rete nan liv lavi a (bèl liv sa)
Pou tout zanj ki nan syèl banm ochan
Pou mwen kòmande nouvèl Jerizalèm
Ak non Sovè a sou mwen.
– – –
Fò’m ta resevwa letwal di maten an (bèl etwal sa)
Pou’m ka yon poto nan tanp Bondye
Mwen ta vle pote pou Jezi sou fwon mwen
Ak pwisans Sentespri k’ap gide’m
Banm yon vètman blan chaje avèk laglwa
Pou’m ka chita sou twòn li.
 – – –
Map mande Senyè a kot viktwa’m ap sòti
Pou janm wè satan move
Montre’m chimen pou’m pase wa di’m kote pou’m ale
Banm mesaj pou’m tande
Ti fòs mwen pa’p janm ase
Banm sekrè a souple pou’m kapab triyonfe
Men Jezi k’ap pale, li pa’p kite’m egare
Banm chita pou’m tande.
– – –
Pa janm abandone
Premye amou w te genyen
Lè w te finn aksepte’l
Se pou’w fidèl jou’k lanmò
Jete tout doktrin satan ki pa sanble ak Jezi
Voye Jezabèl ale pa janm komèt adiltè
Wa va chaje ak pwisans
Pa janm renye non Jezi
Se pou’w konnen levanjil
Wa va sòti venkè.
– – –
Pa janm fè tripotay
Se pou’w renmen frè ak sè’w
Pa janm rale zam sou yo
Kontante ak sa’w genyen
Pa gade richès lòt moun
Pou met gwo lide sou yo
Se pou’w chaje ak chalè jete tout ipokrizi
Wa va chaje ak lanmou
Se pou’w aprann padone
Moun k’ap foule’w anba pye wa va sòti venkè.

Commenter ces paroles !

commentaires

Change the future of Haiti through the internet.